Guide: 首页 >> 汇款方式

 

 

(1)学校报名缴费:北京心理学函授学院 财务处   马俊英   收。
 
 
 
(2) 网络报名缴费汇款帐号:
                                         中国建设银行 帐号:6227000010930082930  李嵩根
 
      
(2) 网络中心缴费汇款帐号:
 
                                         中国建设银行 帐号:1101129980130345071  蔡贵珍
 
 
 
 
 
 
 
中国科学院心理研究所简介联系我们zkyxlx@sina.comzkyxlx@163.com汇款方式网站地图常见问题